Salgs- og leverings-betingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse mellom kunde og Megaprint AS, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.

Sist oppdatert september 2020

1. Tilbud og avtale (ordre)

1.1. Tilbudet er gyldig i en måned fra tilbudsdato dersom annet ikke er spesifisert. 


1.2. Bindende avtale, herunder leveringstid, anses som inngått ved kundens godkjennelse/retur av ordrebekreftelse. 


1.3. En ordrebekreftelse forutsetter alltid at print klart originalmateriell foreligger.


2. Pris og prisforutsetninger

2.1. Priser er oppgitt eksklusiv mva., frakt og eventuelle tilleggsytelser. 


2.2. I prisen inngår ikke:

 • Merarbeid eller meromkostninger som følge av endringer i bestillingen.
 • Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives kunden.
 • Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter opprinnelig bestilling.
 • Meromkostninger dersom priser på råmaterialer eller offentlige avgifter endres mer enn 5 % fra tilbudets dato til produksjonsstart.
 • Prosjektledelse hvis dette ikke er spesielt avtalt som en del av leveransen. 


3. Originalmateriell

3.1. Originalmateriell skal leveres digitalt og i henhold til Megaprint standard Filoppsett www.megaprint.no/kundesenter/filoppsett.aspx. Avtalt leveringstid forutsetter riktig filoppsett.


3.2. Etter nærmere avtale kan Megaprint, mot pristillegg, korrigere kundens originalmateriell. Eventuelle endringer krever ny ordrebekreftelse herunder leveringstid.


3.3. Megaprint tar ikke ansvar for eventuelle feil i kundens filoppsett med de eventuelle konsekvenser det har for printkvaliteten.


3.4. Kunden godtar Megaprint sine fargeprofiler med mindre kunden har levert prøvetrykk på sammenlignbart materiale der korrekte fargeuttrykk fremgår.


3.5. Megaprint lagrer printfilene for den aktuelle produksjonen ett år fra ordredato.


4. Produksjonstid

4.1 Standardprodukter

4.1.1. Normal produksjonstid for standardprodukter

Standard produksjonstid er 4 arbeidsdager fra bestilling, og det  forutsettes at kunden leverer printklart originalmateriell i henhold til våre filspesifikasjoner. Bestilling senere enn kl. 10:00 regnes som kl. 08:00 etterfølgende arbeidsdag. Produksjonstiden er eksklusive frakttid.


4.1.2. Ekspressproduksjon

Etter nærmere avtale kan ekspressproduksjon avtales til følgende pristillegg:

Ordre under 1000,- kr

 • Tillegg 500,- kr


Ordre inntil 10.000,- kr

 • Produksjonstid 3 dager: Tillegg kr. 1000
 • Produksjonstid 2 dager: Tillegg kr. 1500
 • Produksjonstid 1 dag: Tillegg kr. 2000


Ordre over 10.000,- kr

 • Produksjonstid 3 dager: Tillegg kr. 1000 +10% av ordresummen
 • Produksjonstid 2 dager: Tillegg kr. 1500 +15% av ordresummen
 • Produksjonstid 1 dag: Tillegg kr. 2000 +20% av ordresummen

Det må i hvert tilfelle avklares om ekspressproduksjon kan gjennomføres. Det forutsettes at kunden leverer printklart originalmateriell i henhold til våre filspesifikasjoner. Produksjonstiden er eksklusive frakttid.


4.2 Prosjektordre

Frister og produksjonstider for prosjektordre er spesifisert i tilbudet. Det forutsettes at kunden leverer printklart originalmateriell i henhold til vår filspesifikasjoner dersom annet ikke er avtalt i tilbudet. Produksjonstiden er eksklusive frakttid.


5. Leveringsbetingelser

5.1. Levering anses skjedd når varen er utlevert til fraktselskap/hentet av kunde fra Megaprint.


5.2. Megaprint kan ta forbehold om produksjonstid dersom det foreligger særskilte grunner (store volumer, varelager situasjonen, sykdom e.l.) Megaprint plikter å opplyse om dette før endelig ordrebekreftelse.


5.2. Megaprint skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som kan medføre forsinkelse i produksjonen. Dersom forsinkelsen skyldes forhold hos Megaprint gis kunden rett til å kansellere bestillingen.


5.3. Blir kunden skadelidende som følge av for sen levering, kan kunden kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10 % av fakturabeløpet for den vare som er forsinket.


5.4. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering utover det som følger av punkt 5.3. Kunden kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.


5.5. Kunden er ansvarlig for kontroll av emballasje ved levering. Synlige skader skal umiddelbart meldes til sjåfør og med kopi til Megaprint.


6. Betalingen

6.1. Betaling skal skje innen forfallsdato i henhold til faktura. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto i henhold til faktura.


6.2. Ved forsinket betaling belastes morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.


6.3. Til sikkerhet for korrekt betaling har Megaprint tilbakeholdsrett i varer eller andre gjenstander som kunde oppbevarer hos Megaprint.


6.4. Ved eventuell reklamasjon har kunden bare rett til å holde tilbake den del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp tilbake, skal det forrentes etter pkt. 6.2. dersom reklamasjonen ikke blir tatt til følge.


6.5. For kunder med mangelfull betalingshistorikk eller svak kredittvurdering kan det kreves forhåndsbetaling.


7. Mangler

7.1. Er leveringen mangelfull må reklamasjon skje skriftlig umiddelbart senest innen 5 virkedager fra varen ble mottatt. Dersom det reklameres for sent, tapes muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.


7.2. Dersom det rettidig reklameres over en mangel, men at den leverte varen allikevel benyttes til sitt formål (liten forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), bortfaller kundens reklamasjonsrett.


7.3. Dersom mangelen medfører at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen ikke blir benyttet, samt tilbakelevert i sin helhet.


7.4. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt.


7.5. Megaprint skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny eller supplerende levering.


8. Ansvarsbegrensning

8.1. Hindres leveransen grunnet Force Majeure er Megaprint ikke forpliktet til å opprettholde avtalefestet levering.


8.2. Det påligger kunden å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for re-produksjon og trykking av alle elementer i bestillingen. Dersom ordren innbefatter montering, påligger det likeledes kunden å innestå for at alle offentlige godkjenninger for plassering og montering foreligger.


8.3. Leveranser som går tapt i forbindelse med bruk av Megaprint sine eksterne fraktleverandører er begrenset erstatningspliktig opp til vare verdien. Erstatningsplikten bortfaller dersom manglende levering ikke varslet innen to døgn etter avtalt leveringstidspunkt.


9. Tvister

9.1. Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale, er partene enige om å forsøke løse ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve at saken skal avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.